Przemoc w rodzinie

Olsztyn/Jonkowo: Podsumowanie kampanii „STOP PRZEMOCY”

Dobiegł końca realizowany od maja 2017 roku przez Gminę Jonkowo projekt ,,Świadomość i kreatywność naprzeciw przemocy”  w ramach programu ministerialnego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”. Inicjatywę wsparli przedstawiciele olsztyńskiej Policji, którzy podczas kampanii „STOP PRZEMOCY” edukowali na temat prawnych aspektów stosowania przemocy i podpowiadali, gdzie szukać pomocy.

Parę słów o projekcie
Celem projektu „Świadomość i kreatywność naprzeciw przemocy”, koordynowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie, było wzmocnienie działań profilaktycznych, służących podniesieniu świadomości społecznej mieszkańców gminy Jonkowo w obszarze zjawiska przemocy w rodzinie. Jego realizacji służyły natomiast następujące cele szczegółowe:
1) Pogłębienie wiedzy przedstawicieli władz lokalnych oraz służb społecznych na temat problemu przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz diagnozę grup ryzyka.
2) Poprawa funkcjonowania rodzin poprzez działania służące zapobieganiu powielania złych i propagowaniu prawidłowych wzorców rodzicielskich oraz nabyciu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
3) Zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Jonkowo na temat przemocy w rodzinie poprzez realizację lokalnej kampanii społecznej oraz działania edukacyjne skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych.


Poszczególne działania skierowane były do dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkoli i szkół na terenie gminy Jonkowo oraz ich rodziców; rodzin, w których występuje problem przemocy w rodzinie lub które są nim zagrożone, a także przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. władz gminy, przedstawicieli ZI, GOPS, GKRPA, Policji, oświaty, służby zdrowia.
W realizację projektu aktywnie włączyli się również przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, pracujący w Wydziale Prewencji oraz na Posterunku Policji w Jonkowie.

Przebieg kampanii „STOP PRZEMOCY”
Na przełomie listopada i grudnia 2017 roku, przedstawicielka Wydziału Prewencji, p. Lidia Cynt, opracowała treść broszury edukacyjno – informacyjnej „Przemoc w rodzinie. Jak przeciwdziałać zjawisku?”, która obecnie rozpowszechniana jest wśród społeczności lokalnej w wersji papierowej i elektronicznej. Znalazły się w niej m.in. informacje na temat definiowania przemocy i przemocy w rodzinie; form, jakie one przybierają, a także obalone zostały mity, które towarzyszą temu zjawisku. Dzięki broszurze czytelnik może poznać prawne formy ochrony ofiar przemocy domowej, zadania służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także przebieg procedury „Niebieskie Karty”. Autorka podpowiada również, w jaki sposób reagować i gdzie szukać pomocy, gdy jesteśmy świadkami przemocy, lub gdy doznajemy jej od naszych bliskich.
Kolejną wspólną inicjatywą pracowników socjalnych i przedstawicieli Policji była realizacja lokalnej kampanii „STOP PRZEMOCY”, która trwała od 4 do 7 grudnia. W tym okresie odbył się m.in. cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w Nowym Kawkowie, Jonkowie i Wrzesinie, które poprowadziła przedstawicielka komórki ds. nieletnich z olsztyńskiej Komendy.
W zorganizowanych w tym czasie 9 spotkaniach uczestniczyło ogółem 178 uczniów.
W dniu 6 grudnia odbyło się seminarium – GMINA JONKOWO MÓWI ,,STOP PRZEMOCY” – skierowane do przedstawicieli kluczowych instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, podczas którego wręczono także nagrody dla laureatów konkursu na hasło i plakat kampanii. Przedstawicielka Policji poprowadziła ponadto 1,5-godzinny wykład, podczas  którego omówiła m.in. zadania Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet (w perspektywie przemocy domowej, a także przemocy seksualnej, również wobec małoletnich). Podczas seminarium, zaprezentowany został spot przygotowany podczas warsztatów filmowych przez dzieci z gminy Jonkowo. Obrazuje on dziecięce postrzeganie przemocy.
Podsumowaniem wspólnych działań było spotkanie poprowadzone przez przedstawicielkę Policji, które odbyło się w dniu 13 grudnia, a na które zaproszeni zostali rodzice uczniów Gimnazjum w Jonkowie. Tematem spotkania były zagrożenia, czyhające na dzieci i młodzież w Internecie. Na koniec spotkania rodzicom wyświetlony został spot przygotowany przez dzieci. https://m.youtube.com/watch?v=zHMe8fPTs8Q

lc

 

 

Ładowanie odtwarzacza...

Pliki do pobrania