Informacje ogólne

Dobór do służby w garnizonie Warmińsko- Mazurskim

 

UWAGA!

Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie mieści się przy Al. Piłsudskiego 5 (były budynek KS "GWARDIA").

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO


Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz komórkach zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie na 2017 rok.

Terminy i limity przyjęć do służby w Policji na rok 2017 przedstawiają się następująco:

22 lutego - 7 osób,

23 maja - 17 osób,

22 sierpnia - 30 osób,

12 grudnia - 86 osób.

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, może dokonać modyfikacji wyżej wskazanych terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie

– w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 9.00-14.00 pod adresem:

10 – 575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5, pierwsze piętro- sekretariat numer telefonu (89) 522 4400, 522 4402, 522 4403 522 4404, numer faksu (89) 522 44 05

 

Uwaga kandydaci !

Dokumenty niekompletne bądź nadesłane pocztą, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym oraz niepoddanie się przez kandydata przewidzianym w  postępowaniu kwalifikacyjnym czynnościom lub etapom tego postępowania skutkuje odstąpieniem od prowadzenia procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji.

Określanie terminów i rozdysponowanie limitów przyjęć do służby w Policji dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji odbywa się na podstawie bieżących analiz stanu etatowo-kadrowego Policji sporządzanych w Komendzie Głównej Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów znajdujących się na liście rankingowej do konkretnych komend miejskich i powiatowych oraz oddziału prewencji Policji na podstawie przyznanego limitu miejsc oraz aktualnego stanu etatowo-kadrowego jednostek Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim.