Aktualności

Przypominamy o obowiązującym zakazie zgromadzeń – chroń siebie i innych

Policja przypomina, że w związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii w dalszym ciągu należy stosować się do obowiązujących ograniczeń i zakazów. Ograniczenia wynikające z troski o nasze wspólne zdrowie zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustano-wienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 16 maja 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz.878).

Policjanci przypominają, że aktualne i prawdziwe informacje są zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych poszczególnych instytucji a także przekazywane mediom przez upoważnione do tego osoby. Szczególną uwagę należy zwrócić na zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności o którym jest mowa w rozdziale 5 przytoczonego rozporządzenia.

Rozdział 5. Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności.

§ 13

1. Do odwołania zakazuje się:

1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 631);

2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań:

a) danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875) lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu,

b) 2 osób.

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, a także związanych z działalnością organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), oraz organizacją i przeprowadzaniem egzaminów określonych w przepisach odrębnych.

Olsztyńscy policjanci przypominają, że wprowadzone przepisy mają na celu ochronę wszystkich obywateli przed rozwojem zagrażającej zdrowiu i życiu ludzkiemu pandemii. Należy pamiętać, że nadal obowiązują ograniczenia dotyczące gromadzenia się, a także przepisy sanitarne takie jak obowiązek zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami oraz obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej.

Pamiętajmy, że w trosce o wspólne zdrowie należy stosować się do obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w tym dotyczących organizowania zgromadzeń ludności.

Należy również pamiętać, że osoby lekceważącą podchodzące do obowiązujących przepisów mogą zostać ukarane mandatem. Policjanci w rażących przypadkach naruszeń prawa mają możliwość skierowania wniosku do sądu oraz przekazać dokumentację do Powiatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która w drodze decyzji administracyjnej ma możliwość nałożenia kary finansowej w wysokości do 30 tysięcy złotych.

rp