Praktyki studenckie

Praktyka studencka realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich ( Dz.U. nr 127,poz. 1052).

Praktyka studencka w Policji umożliwia studentom zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych w ramach nieodpłatnych praktyk, które pozwalają na zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania Policji. Student zainteresowany odbywaniem praktyk w KMP w Olsztynie lub podległych komisariatach występuje do Komendanta Miejskiego Policji z wnioskiem ( dokument do pobrania na stronie KMP) o przyjęcie studenta na praktykę zawodową określając komórkę organizacyjną KMP w której chciałby odbywać praktykę a jeśli nie wskaże takiej komórki to funkcjonariusz koordynujący zadaniem wskazuje określoną komórkę lub komórki uwzględniając program praktyki lub cele cząstkowe ( nie przyjmujemy na praktyki studentów kierunku resocjalizacja ponieważ program praktyk nie jest zbieżny z celami ustawowymi funkcjonowania policji). Kierownik komórki organizacyjnej / komisariatu wyraża akceptację lub jej brak na podjęcie praktyki przez studenta w kierowanej przez niego komórce KMP. Po zaakceptowaniu terminu praktyki Kierownik komórki organizacyjnej policji wyznacza opiekuna tej praktyki. W oparciu o akceptację lub jej brak na podjęcie praktyki przez studenta Komendant Miejski Policji wydaje ostateczną decyzję odnośnie zgody lub braku zgody na przyjęcie studenta na praktykę ( Kierownik jednostki organizacyjnej Policji może odmówić przyjęcia studenta na praktykę zawodową bez podania przyczyn o czym należy powiadomić zainteresowanego studenta).

Termin rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na praktyki studenta wynosi 30 dni od daty wpływu wniosku studenta.

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ:

  1. Wniosek studenta o zgodę na praktykę zawodową adresowany do Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie ( powinien zawierać dane studenta Imię nazwisko, nazwa uczelni, kierunek i rok studiów oraz dane adresowe do korespondencji w tym numer telefonu i adres email studenta), we wniosku należy również określić datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz wymiar jej trwania. W miarę możliwości należy również określić gdzie chciałoby się odbywać praktykę.

  2. Zaświadczenie z uczelni, że jest się studentem

  3. Ksero legitymacji studenckiej,

  4. Ksero ubezpieczenia NNW lub ubezpieczenie na czas trwania praktyki ( Organizator praktyk nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej z tytułu nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w toku praktyki)

  5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że student nie był karany za przestępstwa i wykroczenia popełnione z winy umyślnej w tym przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe ( jednostka Policji ma prawo do weryfikacji tych oświadczeń- podanie nieprawdziwych danych może skutkować natychmiastowym usunięciem studenta z praktyki).

  6. Program praktyk i regulamin praktyk dla danego kierunku i specjalności w którym są sprecyzowane cele praktyki i zadania cząstkowe.

  7. Skierowanie na praktykę z uczelni podpisane przez władze Wydziału,

  8. Umowa o praktykę z uczelni podpisana przez władze Wydziału

  9. W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu studenta na praktykę studencką podpisywana jest umowa/ porozumienie pomiędzy Komendą Miejską Policji w Olsztynie reprezentowaną przez Komendanta miejskiego Policji a Władzami uczelni ( dotyczy to również wniosków o podjęcie praktyki w komisariatach w Barczewie, Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku).

UWAGA wnioski bez kompletu dokumentów będą rozpatrywane negatywnie.

Praktyka studencka w formie ciągłej odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, w dni ustawowo wolne od pracy praktyki nie są realizowane ( we wniosku o praktykę należy odpowiednio wyliczyć datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki np. wymiar praktyki 160 godzin= 20 dni X 8 godzin)

Jednostka organizacyjna policji nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania praktykanta w czasie trwania praktyki a także kosztów ewentualnego wynagrodzenia ( praktyka jest bezpłatna)

Stosowną dokumentację w sprawie praktyk należy złożyć w KMP w Olsztynie w Zespole Kadr i Szkolenia ul. Partyzantów 23, Pokój nr 106.

Dokumentacja odnośnie praktyk jest przyjmowana w poniedziałki i piątki w godzinach 10.00-12.30.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony