Petycje - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

W celu złożenia petycji prosimy o przekazanie pisma na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

 

Komenda Miejska Policji w Olsztynie
 
ul. Partyzantów 23
10-526 Olsztyn
tel. (89) 522 34 24
fax (89) 522 34 25

tel. e-mail: komendant@olsztyn.ol.policja.gov.pl

Ważne: Petycje wniesione bez oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję a także petycję niespełniające innych wymagań wskazanych w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz.1195) pozostawia się bez rozpatrzenia.
Odnośnik do ustawy TUTAJ.