Menu przedmiotowe:
Galeria
14
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - Szczytno 2009KWP - Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
ul. Piłsudskiego 39
12-100 Szczytno

Oficer dyżurny -( 0-89 ) 623-22-00
Komendant Powiatowy Policji -( 0-89 ) 623-22-11

Komunikaty
04.09.2014 - OGŁOSZENIE Nr 2/14

OGŁOSZENIE Nr 2/14
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZYTNIE
z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Naczelnika Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie


§ 1

W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria:
1)  w zakresie wymagań formalnych – spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach
oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857,
z późn. zm.);
2)  w zakresie wymagań pożądanych:
 a) mający co najmniej 8-letni staż służby w Policji;
 b) mający co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w służbie prewencyjnej;
c) mający co najmniej 2-letnie doświadczenia w kierowaniu jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Policji nadzorowanymi przez stanowisko objęte postępowaniem,
albo mający co najmniej 2-letnie  doświadczenie w kierowaniu jednostką lub komórką organizacyjną Policji;
d) posiadający poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”;
3) w zakresie wymagań dodatkowych:
 a) posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji
i zarządzania albo ukończenia studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub
 b) posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu prawa, administracji lub bezpieczeństwa wewnętrznego lub ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 2

Oferta kandydata powinna zawierać:
1) CV i list motywacyjny;
2) kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu);
3) potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
4) koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne (koncepcja nie powinna przekraczać 10 stron, czcionka Ariel lub Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy standardowe -2,5cm.);
5) oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej;


6) oświadczenie kandydata o pozostawaniu/nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz  stosunku przysposobienia, opieki i kurateli z jednym
z funkcjonariuszy lub pracowników policji, będących w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje kandydat;
7) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9) kopię poświadczenia bezpieczeństwa (oryginały do wglądu).

§ 3

Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym
1) organizuje, nadzoruje, i koordynuje pracę Wydziału Prewencji;
2) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Zespołu Dyżurnych, Zespołu ds. Wykroczeń, Jednoosobowego Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego i Operacji Policyjnych oraz podległego pracownika Policji;
3) sprawuje nadzór nad pracą Zastępcy Naczelnika wydziału, a w trakcie jego nieobecności nad pracą Zespołu Dzielnicowych oraz Zespołu do spraw Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii;
4) sporządza plany, oceny, sprawozdania i analizy w zakresie działania wydziału;
5) współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, podmiotami i służbami poza policyjnymi oraz organizacjami społecznymi  w zakresie działania wydziału;
6) systematycznie analizuje zagrożenia oraz organizuje działania zmierzające
do ograniczenia czynników stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprzyjających dokonywaniu przestępstw i wykroczeń;
7) sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym wykonywaniem i dokumentowaniem przez podległych policjantów zatrzymań, doprowadzeń i konwojów zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
8) nadzoruje procedury zatrzymania osób i umieszczenia w PDOZ oraz właściwy poziom dokumentowania czynności;
9) dowodzi zorganizowanymi działaniami Policji z zakresu imprez o charakterze masowym, katastrof, awarii technicznych oraz działań pościgowych;
10) koordynuje obieg informacji wewnątrz wydziału i współdziała z naczelnikami pozostałych wydziałów Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie;
11) nadzoruje prawidłowość wprowadzania danych do SWD oraz zatwierdza i kontroluje formularze statystyczne SESPOL zgodnie z właściwością wydziału;
12) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów i procedur prawa przez podległych policjantów i pracowników, w tym dot. ochrony informacji niejawnych, bhp i ppoż.;
13) dba o odpowiedni stan dyscypliny służbowej w podległych komórkach organizacyjnych wydziału oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej policjanta
i praw człowieka;

§ 4

Oferty z podaniem na kopercie adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 39, 12-100 Szczytno, w terminie do dnia 19 września 2014 r. z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie z dopiskiem –nie otwierać w sekretariacie.”
W przypadku nadsyłania ofert za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 5

Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowani koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 39, 12-100 Szczytno, tel. służbowy 733 227 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji, w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

§ 6

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 18 października 2014r.

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W SZCZYTNIE

insp. Cezary Gołota

 

 


04.09.2014 - OGŁOSZENIE Nr 1/14

OGŁOSZENIE Nr 1/14
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZYTNIE
z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Naczelnika Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego i Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie


§ 1

W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Naczelnika Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria:
1)  w zakresie wymagań formalnych – spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach
oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857,
z późn. zm.);
2)  w zakresie wymagań pożądanych:
 a) mający co najmniej 8-letni staż służby w Policji;
 b) mający co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w służbie prewencyjnej związanej z pracą patrolowo-interwencyjną lub ruchu drogowego;
c) mający co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Policji nadzorowanymi przez stanowisko objęte postępowaniem, albo mający co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu jednostką lub komórką organizacyjną Policji;
d) posiadający poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”;
3) w zakresie wymagań dodatkowych:
 a) posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji
i zarządzania albo ukończenia studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub
 b) posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego lub ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 2

Oferta kandydata powinna zawierać:
1) CV i list motywacyjny;
2) kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu);
3) potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
4) koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne (koncepcja nie powinna przekraczać 10 stron, czcionka Ariel lub Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy standardowe -2,5cm.);
5) oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej;
6) oświadczenie kandydata o pozostawaniu/nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz  stosunku przysposobienia, opieki i kurateli z jednym
z funkcjonariuszy lub pracowników policji, będących w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje kandydat;
7) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9) kopię poświadczenia bezpieczeństwa (oryginał do wglądu).

§ 3

Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:
1) organizuje, nadzoruje i koordynuje pracę Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego
i Ruchu Drogowego;
2) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego, Jednoosobowego Stanowiska ds. Organizacji Służby oraz podległego pracownika Policji;
3) sprawuje nadzór nad pracą Zastępcy Naczelnika wydziału, a w trakcie jego nieobecności nad pracą Zespołu Ruchu Drogowego;
4) sporządza plany, oceny, sprawozdania i analizy w zakresie utrzymania stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego;
5) współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, podmiotami i służbami poza policyjnymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie działania wydziału;
6) systematycznie analizuje zagrożenia oraz organizuje działania zmierzające
do ograniczenia czynników stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprzyjających dokonywaniu przestępstw i wykroczeń;
7) organizuje i sprawuje nadzór nad służbą patrolową w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu, poprzez właściwą organizację i dyslokację służb patrolowych w rejonie, w oparciu o okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz otrzymanych poleceń.
8) sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym wykonywaniem i dokumentowaniem przez podległych policjantów zatrzymań, doprowadzeń i konwojów zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
9) dowodzi zorganizowanymi działaniami Policji z zakresu imprez o charakterze masowym, katastrof, awarii technicznych oraz działań pościgowych;
10) koordynuje obieg informacji wewnątrz wydziału i współdziała z naczelnikami pozostałych wydziałów Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie;
11) nadzoruje prawidłowość wprowadzania danych do SWD oraz zatwierdza i kontroluje formularze statystyczne SESPOL zgodnie z właściwością wydziału;
12) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów i procedur prawa przez podległych policjantów i pracowników, w tym dot. ochrony informacji niejawnych, bhp i ppoż.;
13) dba o odpowiedni stan dyscypliny służbowej w podległych komórkach organizacyjnych wydziału oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej policjanta
i praw człowieka;

§ 4

Oferty z podaniem na kopercie adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 39, 12-100 Szczytno, w terminie do dnia 19 września 2014 r. z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Naczelnika Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie z dopiskiem w sekretariacie nie otwierać”.
W przypadku nadsyłania ofert za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 5

Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowani koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 39, 12-100 Szczytno, tel. służbowy 733 227 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji, w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

§ 6

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 18 października 2014r.

 


KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W SZCZYTNIE

insp. Cezary Gołota21.08.2014 - JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM-PAMIETAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

MINISTERWSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM-PAMIETAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC


Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl 
Dane Teleadresowe podmiotów, które na terenie powiatu szczycieńskiego udzielają pomocy i wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


1. Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie ul. Piłsudskiego 39 12-100 Szczytno tel. 89-623-22-00, 089-623-22-16
2. Sąd Rejonowy w Szczytnie ul. Sienkiewicza 8 tel. 089-624-32-49
3. Prokuratura Rejonowa w Szczytnie ul. Konopnickiej tel. 089-623-20-20
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szczytno ul. Konopnickiej 70
tel. 089-624-97-10      
5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczytnie ul. M. Skłodowskiej – Curie  3/26
tel. 089-624-35-83 kom. 519-124-411  
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie ul. Boh. Westerpatte 12 tel. 089-6760-620 kom. 608-194-381
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej gm. Szczytno ul. Polska 49
tel. 089-624-01-84
8. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu ul. Pocztowa 3/3
tel. 089-621-20-43 
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku ul. Jagiełły 8
tel. 089-621-83-31
10. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6
tel. 089-621-04-03, 089-621-04-05      
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie ul. 1-go maja 63
tel. 089-612-36-31
12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie ul. Spółdzielcza 4
tel. 089-622-62-50
13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach ul. 22 lipca 22
tel. 089-722-69-32     
   


04.03.2014 - Szczytno: Policjant, który mi pomógł
Ruszyła VII edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Jeżeli chcesz podziękować policjantowi, który Ci pomógł zgłoś go do konkursu. Na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl można zapoznać się między innymi z regulaminem konkursu oraz pobrać formularz zgłoszeniowy.
 
„Niebieska Linia” już po raz VII organizuje konkurs „Policjant, który mi pomógł”.
Każdy kto chciałby podziękować policjantowi, który pomógł mu w trudnej sytuacji związanej z przemocą w rodzinie, może zgłosić go do konkursu. Celem konkursu jest podkreślenie roli  policjantów w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i
osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym oraz promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie. Inicjatywę honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji.
 
 Kandydatów do VII edycji, zgodnie z regulaminem konkursu, mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji) do 31 maja 2014 roku. Osoby zgłoszone po terminie przechodzą do kolejnej edycji.
 
Na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl można zapoznać się między innymi z regulaminem konkursu oraz pobrać formularz zgłoszeniowy.


 

Aktualności:
 17.09.2014 - Szczytno: Komendę Policji w Szczytnie odwiedzili goście z Mołdawii

Przedstawiciele Akademii im. Stefana III Wielkiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawii odwiedzili  Komendę Policji w Szczytnie. Wizyta miała na celu  poznanie pracy polskich policjantów, zapoznanie się ze specjalistycznym  sprzętem  wykorzystywanym  podczas codziennej służby oraz rolę jaką Policja spełnia w społeczeństwie.

więcej » 
 15.09.2014 - Szczytno: 12-latka mając ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie trafiła do szpitala

Sąd rodzinny i nieletnich zadecyduje o dalszym losie 12-letniej mieszkanki gminy Szczytno. Dziewczynka w stanie upojenia alkoholowego została przywieziona przez załogę karetki pogotowia do szpitala w Szczytnie. Podczas badania okazało się, że miała ona ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie. W takim stanie pozostała ona w szpitalu. Teraz śledczy wyjaśniają kto podał nastolatce alkohol. Kodeks karny za rozpijanie małoletniego przewiduje karę do dwóch lat pozbawienia wolności.


więcej » 
 12.09.2014 - Szczytno: Policjanci z wizytą w przedszkolu Fantazja i Kubuś Puchatek

W ramach działań prewencyjno-profilaktycznych „Przedszkolaki przechodzą przez pasy” policjanci ze Szczytna ze strażnikami miejskimi spotkali się z przedszkolakami z Fantazji i Kubusia Puchatka. Funkcjonariusze opowiedzieli najmłodszym w jaki sposób bezpiecznie poruszać się po drodze i przejść przez pasy. Dzieci mogły obejrzeć sprzęt policyjny wykorzystywany do codziennej pracy oraz wejść do radiowozu policyjnego. Przedszkolaki były bardzo zainteresowane pogadanką a pytaniom nie było końca. Na koniec spotkania policjanci sprawdzili nowo zdobytą wiedzę przedszkolaków  sprawdzając czy prawidłowo przechodzą przez pasy.

więcej » 
Dzień z pracy Policji
Zdarzenia: 2014-09-15
1. Zatrzymani
    na gorącym uczynku: 28
2. Wypadki drogowe: 3
    - ranni: 3
    - zabici: 0
3. Kolizje drogowe: 41
4. Nietrzeźwi kierowcy: 15
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-17
© 2006 - Wszystkie prawa zastrzeżone Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Projekt pt. "Rozwój e-usług publicznych i e-komunikacji między społecznością regionu, a Policją województwa warmińsko - mazurskiego" współfinansowany w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.