Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci przypominają o obowiązku odśnieżania samochodów, chodników i dachów

Zima dała o sobie znać mieszkańcom naszego regionu. W związku z intensywnymi opadami śniegu przypominamy kierowcom o obowiązku odśnieżania samochodów przez ruszeniem w drogę a właścicielom oraz zarządcom o obowiązku usuwania z dachów budynków śniegu oraz tworzących się sopli lodu. Spadające z dachów sople lub ciężkie zwały śniegu mogą stanowić zagrożenie dla pieszych a zalegający na aucie śnieg stanowi niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego.

W związku z nasilonymi opadami śniegu na terenie naszego powiatu policjanci apelują do zarządców i właścicieli budynków, szczególnie wielko powierzchniowych, o bieżące odśnieżanie dachów i usuwanie sopli lodowych, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia.
Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu musi liczyć się z konsekwencjami, łącznie z wprowadzeniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu.

 

Zgodnie z art. 91a. Prawa Budowlanego, kto nie spełnia, określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 Nie mniejszym zagrożeniem jest także pozostawienie zaśnieżonych chodników - ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
 

Zgodnie z art. 117 kodeku wykroczeń, kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany. Osoba, na której ciążą przedmiotowe obowiązki, ponosić może także odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze nieruchomości.

Niemal każdej zimy obserwując drogi możemy się przekonać, że wielu kierowców zapomina, że odśnieżenie auta to ich obowiązek. Jazda z warstwą śniegu na dachu, czy z szybami pokrytymi lodem zagraża nie tylko samym kierującym i pasażerom takich pojazdów, ale także innym uczestnikom ruchu drogowego. Warstwa lodu na szybach ogranicza naszą widoczność, natomiast spadający śnieg w wyniku poruszania się pojazdu z kolei utrudnia jazdę kierowcom jadącym za nami.

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym (art. 66 ust.1 pkt 1 i 5) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Używanie pojazdu w ruchu ma również zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowanie, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.

Powrót na górę strony