Doradcy do spraw etyki

Doradcy do spraw etyki

ZESPÓŁ DORADCÓW DO SPRAW ETYKI
W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI w OLSZTYNIE:

dr Diana Mościcka – inspektor Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej WPr KMP w Olsztynie

tel.: 47 731 47 69; e-mail: diana.moscicka@olsztyn.ol.policja.gov.pl

mł. asp. Andrzej Jurkun – asystent Zespołu Prasowo-Informacyjnego KMP w Olsztynie

tel.: 47 731 33 40; e-mail: andrzej.jurkun@olsztyn.ol.policja.gov.pl


 

ZADANIA DORADCÓW DO SPRAW ETYKI:

Wspieranie policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie poprzez:

  • działania doradcze na rzecz właściwego rozumienia i przestrzegania standardów uczciwości oraz etyki zawodowej w służbie i pracy;

  • doradzanie w sytuacjach wątpliwych etycznie, związanych z wykonywaniem zadań służbowych;

  • prowadzenie działań doradczych oraz informacyjno-edukacyjnych, w celu podnoszenia świadomości etycznej policjantów i pracowników Policji.

W ramach konsultacji doradcy ds. etyki zapewniają:

  • poradę, która nie ma charakteru opinii prawnej;

  • anonimowość i poufność przekazywanych informacji, z zastrzeżeniem tych, których obowiązek ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Zespół działa w sposób gwarantujący respektowanie zasad rzetelności, bezstronności i poufności. Doradca stara się doradzić policjantowi/pracownikowi Policji wedle swoich najlepszych intencji
i wiedzy. Doradca nie podejmuje decyzji za osobę zgłaszającą się na konsultacje oraz nie odpowiada za decyzje, które ta osoba podjęła lub podejmie.

Doradztwo może się odbyć w formie spotkań bezpośrednich (po uprzednim umówieniu terminu) lub za pomocą dostępnych form komunikacji (telefon, e-mail).

Doradcy z uwagi na charakter pełnionej funkcji ma prawo odmówić doradztwa w sytuacji:

  • wyczerpania możliwych do zastosowania środków;

  • braku możliwości zachowania bezstronności.

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

 

Etyka w pigułce

Powrót na górę strony