Programy profilaktyczne

Zanim będzie za późno

„Zanim będzie za późno” to program profilaktyczno-edukacyjny skierowany do rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych. Dotyka on problemu zażywania przez młodych ludzi narkotyków i dopalaczy. Realizowany jest we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie.

„Zanim będzie za późno” to program profilaktyczno-edukacyjny skierowany do rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych, którego zakres tematyczny oscyluje wokół zagadnień:

  • przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych;

  • rozpoznawania symptomów zażywania substancji psychoaktywnych;

  • odpowiedzialności prawnej związanej ze środkami odurzającymi, wynikającej m.in. z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Ustawy o postępowaniach w sprawach nieletnich;

  • sytuacji prawnej i zagrożeń związanych z dopalaczami;

  • formy i możliwości uzyskania pomocy w przypadku pojawienia się problemu związanego z narkotykami i dopalaczami.

Program ten realizowany jest we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie. Spotkania odbywają się w placówkach oświatowych i wychowawczych.

 

Zgłoszenia:

Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy oraz przedstawiciele Rady Rodziców mogą drogą telefoniczną, elektroniczną lub tradycyjną pocztą zgłaszać chęć udziału w ww. programie do Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, z którymi zostanie uzgodniony dogodny termin oraz godzina spotkania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 731 47 69 lub 47 731 47 48

Adres e-mail: profilaktyka.kmp@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 

  • Zanim będzie za późno
Powrót na górę strony