Zakres działania

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W OLSZTYNIE I KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE

Komendant Miejski Policji w Olsztynie jest organem administracji rządowej na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu i miasta.

W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawach.

Komendant Miejski Policji w Olsztynie podlega nadzorowi Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie oraz Staroście.

Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, po zasięgnięciu opinii Starosty albo Prezydenta Miasta.

Komendant Miejski Policji w Olsztynie wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Komendant Miejski Policji w Olsztynie jest szefem wszystkich policjantów na terenie na terenie swojego działania i koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie miasta na prawach powiatu i powiatu.

Komendant Miejski Policji w Olsztynie składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Strukturę organizacyjną Komendy oraz szczegółowe informacje na temat zadań np. wydziałów w komendzie, pokazuje Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

znajdziesz na stronie internetowej, patrz link w tekście.

W Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie prowadzona jest strona internetowa oraz strona BIP, patrz linki w tekście.

Głowna siedziba Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie znajduje się przy ul. Partyzantów 23 w Olsztynie.

W Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Poniższy film jest tłumaczeniem tekstu na polski język migowy (PJM).

 

Film Zakres działań KMP w Olsztynie

Opis filmu: Komendant Miejski Policji jest organem administracji rządowej na obszarze danego województwa. Jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu i miasta. W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu: • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń; • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz • poszukiwania osób zaginionych. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawach. Komendant Miejski Policji podlega nadzorowi Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji oraz Staroście. Komendanta Miejskiego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii Starosty albo Prezydenta Miasta. Komendant Miejski Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Miejskiej Policji. Komendant Miejski Policji jest szefem wszystkich policjantów na terenie na terenie swojego działania i koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie miasta na prawach powiatu i powiatu. Komendant Miejski Policji składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań. Strukturę organizacyjną Komendy oraz szczegółowe informacje na temat zadań np. wydziałów w komendzie, pokazuje Regulamin Komendy Miejskiej Policji. znajdziesz na stronie internetowej, patrz link w tekście. W Komendzie Miejskiej Policji prowadzona jest strona internetowa oraz strona BIP, patrz linki w tekście. W Komendzie Miejskiej Policji możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję. Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Pobierz plik Zakres działań KMP w Olsztynie (format mp4 - rozmiar 31.1 MB)

Powrót na górę strony