Policja radzi

REJESTRACJA BRONI PNEUMATYCZNEJ

 

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji określają przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 1999 r., Nr 53, poz. 549 z późn. zm.).

Definicja broni pneumatycznej określona została w art. 8 cytowanej ustawy - broń pneumatyczna to niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufą lub element ją zastępujący przekracza 17 J.


Nabywca broni zobowiązany jest zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia na podstawie dowodu nabycia broni. Kartę rejestracyjną broni pneumatycznej wydaje właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu Komendant Powiatowy (Miejski) Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych broń można posiadać na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej.


Dokumenty wymagane do rejestracji broni pneumatycznej:

 

 • podanie o rejestrację broni (z pełnymi danymi personalnymi),
 • dowód nabycia broni (faktura z podaną wartością energii kinetycznej, umowa kupna - sprzedaży z zaświadczeniem o wartości energii kinetycznej pocisku opuszczającego lufę w tej broni - dot. sprzedaży między osobami fizycznymi i inne),
 • orzeczenie lekarskie (płatne na koszt nabywcy broni),
 • orzeczenie psychologiczne (płatne na koszt nabywcy broni),
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego (płatne na koszt nabywcy broni),
 • 2 zdjęcia o wym. 3 x 4 cm,
 • kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 82 zł za wydanie karty rejestracyjnej na broń pneumatyczną (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2006 r., Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Olsztynie lub dokonać wpłaty na rachunek odbiorcy o numerze:

 

                        20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

URZĄD MIASTA W OLSZTYNIE

Plac Jana Pawła II, nr 1

10- 101 Olsztyn

z dopiskiem: „Opłata za wydanie karty rejestracyjnej na broń pneumatyczną”.


Broń pneumatyczna nie może być zarejestrowana na rzecz osoby, która:

 

 • nie ma ukończonych 18 lat,
 • nie przedstawi orzeczeń lekarskich i psychologicznych wydanych przez upoważnionych lekarzy potwierdzających, że może dysponować bronią,
 • nie przedstawi informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie była skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu lub mieniu.

Obowiązki posiadacza broni pneumatycznej:

 

 • posiadacz broni w przypadku jej utraty zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym Policję albo Żandarmerię Wojskową.
 • osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegająca rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest zobowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji na temat rejestracji broni pneumatycznej oraz uzyskania pozwolenia na broń w postaci: kusz cięciwowych, miotaczy gazu obezwładniającego, przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, broni białej o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o broni i amunicji, prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny od wtorku do czwartku w godz. 9:00 – 14:00

 

Zespół ds. Postępowań Administracyjnych

Wydziału Prewencji

Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 3, 10 – 049 Olsztyn

tel. 089-522-47-47 lub 089-522-47-40


 

 

Powrót na górę strony