Imprezy masowe

Imprezy masowe

Czym jest impreza masowa?
 

Przez imprezę masową rozumieć należy imprezę masową artystyczną – rozrywkową ( m.in. koncerty, festyny, kabarety, pokazy, zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m), masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej (są to imprezy mające na celu współzawodnictwo lub popularyzowanie kultury fizycznej).

Ponadto musi być spełniony warunek minimalnej liczby miejsc udostępnionych przez organizatora dla uczestników imprezy, która waha się od 300 do 1000 w zależności, jakiej imprezy dotyczy i gdzie jest organizowana. A wiec imprezą masową będzie:

1) impreza masowa artystyczno-rozrywkowa organizowana:

 • a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,

 • b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

2) impreza sportowa organizowana:

 • a) na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,

 • b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000;

3) mecz piłki nożnej organizowany na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000;

 

Uwaga: W przypadku organizacji imprezy masowej zakwalifikowanej, jako impreza masowa podwyższonego ryzyka, liczby udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynoszą nie mniej niż:

1) 300 – dla stadionu, innego obiektu niebędącego budynkiem lub terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej;

2) 200 – dla hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej;

3) 200 – dla meczu piłki nożnej.

 

Poprzez imprezę masową podwyższonego ryzyka należy przez to rozumieć imprezę masową, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

 

Czym nie jest impreza masowa?

Imprezami masowymi nie są:

 • organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,

 • organizowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,

 • organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

 • sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych,

 • sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępne i nieodpłatne, organizowane na terenie otwartym,

 • zamknięte organizowane przez pracodawców dla ich pracowników – jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.

Ponadto przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych nie stosuje się do nieodpłatnych imprez masowych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej.

Obowiązki organizatora imprezy masowej

Każdy organizator imprezy masowej musi uzyskać zezwolenie na jej przeprowadzenie. W tym celu nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia organizator:

1) występuje do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;

2) zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta miejskiego Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach

Uwaga:

 • Termin 30 dniowy może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu,

 • Do wniosku o wydanie zezwolenia organizator musi dołączyć także cały szereg dokumentów wymienionych w art. 25 ust. 2 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. z o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2139 z późn. zm)

 • Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 • Kto, organizując imprezę masową, nie zachowuje wymogów i warunków bezpieczeństwa określonych w art. 5 ust. 2 lub w art. 6 ust. 1, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych.

Jak i gdzie uzyskać opinię o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej?

Organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia się imprezy masowej zwraca się z wnioskiem do Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie o wydanie o opinii niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach, w tym dokonuje oceny czy planowa impreza zalicza się do imprez o podwyższonym ryzyku.

Termin może być skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.

Do wniosku o wydanie zezwolenia organizator musi dołączyć dokumenty i informacje określone w art. 25 ust. 2 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. z o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2139 z późn. zm)

Wniosek o wydanie opinii należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres:

Komendant Miejski Policji w Olsztynie

insp. Piotr Zabuski

ul. Partyzantów 23

10-526 Olsztyn

sekretariat 47 73 133 30

e-mail: komendant@olsztyn.ol.policja.gov.pl 

 

Na podstawie przedłożonych przez organizatora dokumentów i informacji, lustracji obiektu (terenu) oraz analizy ryzyka, określającej przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego mogące wystąpić w związku z imprezą masową Komendant Miejski Policji w Olsztynie wydaję opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Nie dotyczy to wniosku złożonego w trybie art. 24 ust. 1a ustawy, dla którego termin wydania opinii wynosi 7 dni.

W przypadku pytań można dzwonić do Sztabu Policji KMP w Olsztynie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00 pod numer telefonu 47 731 47 03 lub 02.

 

 


 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony