Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej pamiętaj, że sprawca każdego rodzaju przemocy powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Wykaz przestępstw przeciwko osobom bliskim, za które sprawców ściga polskie prawo znajduje się w załączniku Przestępstwa przeciwko osobom bliskim.

Przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się umyślne działania lub zaniechania naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, zwłaszcza narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Ofiarami przemocy w rodzinie mogą być współmałżonkowie, partnerzy w związkach nieformalnych, dzieci, osoby starsze lub osoby niepełnosprawne.

 

Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy:

 • przemoc fizyczna – bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie, uderzanie pięścią, rzucanie przedmiotami;

 • przemoc psychiczna – groźby, obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, poniżanie w obecności innych osób, pozbawianie kontaktu z bliskimi, kontrolowanie, stałe krytykowanie;

 • przemoc seksualna – zmuszanie do współżycia, do zachowań seksualnych;

 • przemoc ekonomiczna – odmawianie dokładania się do budżetu domowego; dysponowanie bez porozumienia z partnerem pieniędzmi ze wspólnego budżetu; zaciąganie bez porozumienia pożyczek i kredytów obciążających wspólny budżet; wymuszanie dostępu do konta współmałżonka lub utrudnianie dostępu do konta wspólnego.

Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa pozostałych domowników podejmij następujące czynności:

  1. w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub prokuratora; szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia;

  2. w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej – możesz zażądać wystawienia zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (wzór zaświadczenia znajdziesz w załączniku zaśw. lekarskie);

  3. możesz skorzystać z porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, dzwoniąc pod numer Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 800 – 120 – 002 (od początku 2017 roku telefon jest czynny przez całą dobę);

  4. w celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do odpowiedniej instytucji. Kompetencje instytucji i organizacji pomocowych są następujące:

 • Ośrodki pomocy społecznej – pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych;

 • Powiatowe centra pomocy rodzinie – pomoc w sprawach prawnych, socjalnych, terapeutycznych, poradnictwo na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w danej miejscowości;

 • Ośrodki interwencji kryzysowej – zapewniają schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, udzielają wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych;

 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – bezpłatne schronienie dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, udzielanie pomocy specjalistycznej: psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, opracowują plan pomocy;

 • Prokuratura, Policja – osoba pokrzywdzona może w tych instytucjach złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się ;

 • Sąd rodzinny i opiekuńczy – osoba pokrzywdzona może złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych małoletnich;

 • Ochrona zdrowia – wystawianie zaświadczeń lekarskich o doznanych obrażeniach, udzielenie pomocy lekarskiej, poradnictwo dot. specjalistycznych poradni medycznych;

 • Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – jeżeli przemocy w rodzinie towarzyszy picie alkoholu, można złożyć z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.

 

Wykaz instytucji funkcjonujących na terenie powiatu olsztyńskiego i m. Olsztyn znajduje się w załącznikach

Z pomocy specjalistów powinien skorzystać również sprawca przemocy w rodzinie – w załączniku znajduje się wykaz podmiotów z powiatu olsztyńskiego, które realizują programy korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne  dla sprawców przemocy w rodzinie.

opracowała

kom.Mariola Plichta

 

Pliki do pobrania

 • Informator dla osob dotknietych przemoca
  471.97 KB
 • Informator dla osob stosujacych przemoc
  247.96 KB
 • Przestepstwa przeciwko osobom bliskim
  63.46 KB
 • Wzor zaswiadczenia lekarskiego
  86 KB
 • Krajowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
  1.75 MB
 • Druk Niebieska Karta A
  226.88 KB
 • Druk Niebieska Karta B
  229.84 KB
 • Druk Niebieska Karta C
  168.97 KB
 • Druk Niebieska Karta D
  106.61 KB
 • Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osób im najbliższym; świadkom oraz osób im najbliższych
  42.22 KB
  Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osób im najbliższym; świadkom oraz osób im najbliższych . Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję, że również roku 2023 kontynujemy działalność Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc dla wszystkich osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych w zakresie: 1) pomocy prawnej, 2) mediacji, 3) pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, 4) pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, 5) pomocy psychologicznej, 6) pomocy psychiatrycznej, 7) doradztwa pierwszego kontaktu, 8) pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub części, w której nie jest refundowany, 9) pokrywania kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, 10) pokrywania kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy , 11) pokrwania kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 12) pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia, 13) finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu, 14) usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej, 15) finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywania kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń, 16) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych, 17) pokrywania kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej, 18) finansowania kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego, 19) finansowania kosztów wyjazdu a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b)uprawnionego małoletniego wraz z osobą pod której pieczą pozostaje, 20) finansowania robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, 21) finansowania zakupu urządzeń i wyposażenia, 22) finansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych, Ośrodek działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w miejscowościach : 1. Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101, tel 55 642-44-25- czynny codziennie poniedziałek w godzinach13.00-20.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-13.00; 2. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Braniewie przy ul. Plac Piłsudskiego 5 tel. 881-471-401- czynny w środy w godzinach od 8.00- 13.00 oraz w piątek w godzinach od 9.00 do 14.00; 3. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Iławie przy ul. Chełmińskiej 1, tel. 691-180-142– czynny w środę w godzinach od 15.15 do 20.15 oraz w sobotę w godzinach od 9.00 do 14.00; 4. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. 608-787-504, 884-033-443- czynny we wtorek w godzinach od 10.00 do 15.00 oraz w czwartek w godzinach od 10.00 do 15.00; 5. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Działdowie przy ul. Wolności 64, tel 505-533-186 - czynny we wtorek w godzinach od 7.00 do 12.00 oraz w czwartek w godzinach od 7.00 do 12.00; 6. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3, tel. 602-625-496- czynny wtorek w godzinach od 8.00 do 13.00 oraz w czwartek w godzinach od 8.00-13.00. Wszelkich informacji udzielamy również pod nr tel. (55) 642-44-25 codziennie w godzinach 9.00- 16.00 lub za pośrednictwem e-mail esas_1@wp.pl. Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych, świadków i osób im najbliższych finansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
 • Baza organizacji pozarządowych w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej
  79 KB
  Baza organizacji pozarządowych w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej
 • Baza placówek poradnictwa specjalistycznego dla osób doznających przemocy
  168.5 KB
  Baza placówek poradnictwa specjalistycznego dla osób doznających przemocy
 • Baza placówek poradnictwa specjalistycznego dla osób stosujących przemoc domową
  136 KB
  Baza placówek poradnictwa specjalistycznego dla osób stosujących przemoc domową
 • Baza placówek prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne oraz programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujący
  63 KB
  Baza placówek prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne oraz programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujący
 • Baza placówek zapewniających schronienie
  54.5 KB
  Baza placówek zapewniających schronienie
 • Baza podmiotów udzielających pomocy osobom i rodzinom doznającymprzemocy domowej
  202 KB
  Baza podmiotów udzielających pomocy osobom i rodzinom doznającymprzemocy domowej
Powrót na górę strony