Zgromadzenia publiczne

Zgromadzenia publiczne

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób, w określonym miejscu, w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zwołując zgromadzenie publiczne należy zapoznać się z przepisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach ( Dz. U z 2015 r. poz., 1484) która określa tryb organizowania zgromadzeń i obowiązki organizatora.

Zadania w zakresie postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń należą do zadań zleconych gminy, na obszarze której jest organizowane zgromadzenie.
 

Niemniej jednak, mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo publiczne, przedstawiamy wybrane zagadnienia dotyczące organizacji zgromadzeń:

W przypadku organizowania zgromadzenia, które będzie powodować utrudnienia w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, lub organizatorem będzie osoba prawna lub inna organizacja, organizator zgromadzenia zawiadamia właściwy organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia składa się pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), zwanych dalej „środkami komunikacji elektronicznej”.
 

 1. W przypadku, gdy organizator ( tylko i wyłącznie osoba fizyczna) zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku, gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone, wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Na terenie powiatu olsztyńskiego funkcjonuje:

Zawiadomienie przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

 1. W przypadku zwołania zgromadzenia spontanicznego, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznejzawiadomienia nie składa się. Uczestnicy zgromadzenia spontanicznego nie mogą zakłócać przebiegu zgromadzenia publicznego, o którym była mowa w punkcie I lub II.

 2. Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są obowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia. W tym celu organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia podejmują przewidziane w ustawie środki.

 3. W trakcie trwania zgromadzenia, jego przewodniczący jest obowiązany pozostawać w kontakcie z wyznaczonym przedstawicielem organu gminy lub funkcjonariuszami Policji, przypadku ich przybycia na miejsce zgromadzenia.

 4. Przewodniczący zgromadzenia, w trakcie trwania zgromadzenia, jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, który otrzymuje od organu gminy.

 5. Przewodniczący zgromadzenia żąda opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie. W przypadku niepodporządkowania się żądaniu przewodniczący zgromadzenia zwraca się o pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej).

 6. Przewodniczący zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne.

 7. Uczestnicy zgromadzenia z chwilą jego rozwiązania są obowiązani niezwłocznie opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.

Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisow ustwy o zgromadzenia publicznych:

 1. podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny, kto:
 • bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia – podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny

 • przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia

 • organizuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu;

 • przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go;

 • bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia;

 1. podlega karze grzywny, kto:

 • będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmuje środków niezbędnych dla zapewnienia, zgodnego z przepisami prawa, przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia;

 • nie podporządkowuje się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485);

 • wzbrania się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu.

W przypadku wątpliwości w przedmiotowym zakresie można dzwonić do Sztabu Policji KMP w Olsztynie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-15.00 pod numerem telefonu 47 731 47 03 lub 02.

Powrót na górę strony